עדכונים
6.1.2023

נובולוג מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2023

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
6.1.2023

נובולוג מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2023

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2023:

הרווח התפעולי עלה ב-5.5% ל-21.6 מיליון ₪

ה-Adjusted EBITDA הסתכם בכ-34.2 מיליון ₪ בדומה לרבעון מקביל אשתקד

• ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-10% ל-413 מיליון שקל ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד;

• החברה רשמה הפרשה לירידת ערך ההשקעה במדפלקס בסך של כ-23.2 מיליון ש"ח

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הינו 33.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים של 21.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

חברת נובולוג המשיכה להציג ברבעון הראשון של 2023 צמיחה. הרווחיות ברבעון זה הושפעה מירידה בפעילות שירותי הבריאות ביחס לרבעון המקביל בעיקר על רקע פעילות שירותי המעבדה וכן משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים. במהלך התקופה נובולוג הרחיבה את כושר האחסון והייצור של חטיבת הלוגיסטיקה והשלימה הקמת מרכז לוגיסטי מתקדם נוסף בסמוך למרכז הלוגיסטי הקיים. המרכז החל לפעול בימים אלו ויתמוך בהמשך התרחבותה לפעילויות חדשות ובצמיחה בהכנסות וברווח ברבעונים הבאים.
לאחרונה הודיעה נובולוג על הפרשה לירידת ערך בגין השקעתה במדפלקס, על רקע בחינת גיוס מקורות מימון נוספים לחברה זו. להשקעה במדפלקס אין כל השפעה על יתר פעילויותיה של נובולוג או על האיתנות הפיננסית של הקבוצה. נובולוג תמשיך להציע ללקוחותיה סל מוצרים רחב שיאפשר לה לשמור ולחזק את מעמדה בתחום השירותים לחברות התרופות הרב לאומיות, ושירותי בריאות למטופלים בבית ובקהילה , תוך השאת ערך לבעלי המניות.

עיקרי תוצאות החברה לרבעון הראשון לשנת 2023 :

הכנסות הקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2023 בכ-413 מיליון ש"ח, עלייה של כ-10% לעומת הכנסות של כ-375 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות חטיבת הלוגיסטיקה, ובחלקו (כ-15 מיליון ש"ח) מאיחוד התוצאות הכספיות של החברות פרונטו ו-Gsap שלא נכללו ברבעון המקביל אשתקד. חלק מהגידול קוזז מירידה בהכנסות חטיבת שירותי הבריאות, כתוצאה משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים וכן מקיטון שירותי המעבדה כתוצאה של הפסקת פרויקט בתחום חיסוני הקורונה.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2023 ב-47.5 מיליון ש"ח, עלייה של 9.8% לעומת רווח גולמי של 43.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2023 ב-21.6 מיליון ש"ח, גידול של 5.5% לעומת 20.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Adjusted EBITDA  הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2023 ב-34.2 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח לאחר מסים על ההכנסה ולפני חלק החברה בהפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2023 ב-15.8 מיליון ₪, גידול של 14.5% לעומת 13.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

נובולוג כללה בתוצאות הרבעון הראשון הפרשה לירידת ערך של ההשקעה בחברת מדפלקס בסך כולל של 23.2 מיליון ש"ח. בעקבות הפרשה זו, שהינה חשבונאית ואינה תזרימית, סיימה נובולוג את הרבעון הראשון עם הפסד של 8.8 מיליון ש"ח, וזאת לעומת רווח נקי של 13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2023 ב-33.5 מיליון ש"ח, עלייה של 56% לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 21.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת המזומנים של הקבוצה בסוף הרבעון הראשון לשנת 2023 עומדת על כ-172 מיליון שקל, ללא חוב.

דיווח מגזרי, לא כולל IFRS 16, מיליוני ש"ח :

אודות קבוצת נובולוג

קבוצת נובולוג היא קבוצה העוסקת בשירותי בריאות. החברה הוקמה בשנת 1966 והיא מעסיקה כיום כ-1,000 עובדים. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב החל מ-2017. נובולוג פועלת באמצעות שלוש חטיבות:

חטיבת הלוגיסטיקה - הנגשת שירותים לוגיסטיים מורכבים ושירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים.

חטיבת שירותי הבריאות - הנגשת שירותים רפואיים ללקוחות מוסדיים ופרטיים במגוון תחומים.

חטיבת הדיגיטל - הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים וניהול דיגיטלי של יומני הרופאים.

http://www.novolog.co.il

https://il.linkedin.com/company/novolog

: