עדכונים
5.19.2022

תוצאות רבעון 4, 2021

מאת:
מערכת נובולוג
עדכונים
5.19.2022

תוצאות רבעון 4, 2021

מאת:
מערכת נובולוג

נובולוג מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2021 עם תוצאות חזקות והמשך צמיחה בכל החטיבות, תוך עמידה ביעדים העסקיים לשנת 2021 מסכמת את הרבעון הרביעי עם תוצאות חזקות והמשך צמיחה בכל החטיבות

• הרווח התפעולי בשנת 2021 הסתכם לכ-69.9 מיליון ש"ח (כ-67.6 מיליון ש"ח לפני השפעת תקן IFRS16), גידול של כ-14.5% לעומת שנת 2020

• Adjusted EBITDA בשנת 2021 הסתכם לכ-119.3 מיליון ש"ח (כ-99.1 מיליון ש"ח לפני השפעת תקן IFRS16), גידול של כ-13.4% לעומת שנת 2020

• הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם לכ-44.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-10.5% לעומת אשתקד

• החברה עמדה ביעדי הרווח התפעולי וה- Adjusted EBITDA בהתאם לתוכנית העסקית והיעדים שהוצבו לפני 3 שנים

• נובולוג מכריזה על יעד חדש - הכפלת ה-Adjusted EBITDA (לפני השפעת תקן IFRS16) תוך 4 שנים

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו מסכמים שנה חזקה עם צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים תוך עמידה ביעדיה העסקיים של החברה בהתאם ליעדים העסקיים שהצבנו לפני 3 שנים. הגידול ניכר בכל החטיבות ואנו מאמינים כי מגמה זו תימשך גם בעתיד. לפני מספר שנים סימנו את תחומי הבריאות הדיגיטלית ורפואה עד הבית כמנועי צמיחה נוספים בחברה לצד פעילות חטיבת הלוגיסטיקה. תחומים אלה הופכים לגורמים מרכזיים בעולם הבריאות ואנו ממשיכים להרחיב את סל השירותים שאנו מציעים ללקוחותינו המוסדיים והפרטיים. בהתאם, במהלך השנתיים האחרונות רכשנו מספר חברות בתחום שירותי הבריאות ואנו שמחים לראות את תרומתן ההולכת וגדלה לפעילות הקבוצה. כמו כן, הרחבנו את פעילותנו לחו"ל עם רכישת אחזקה בחברת הטלמדיסין הגרמנית מדפלקס, ואנו רואים פוטנציאל רב בהשקעה זו. אנו משיקים תכנית אסטרטגית חדשה לארבע שנים הקרובות אשר עיקרה היא הכפלת ה-EBITDA המתואם (לפני השפעת תקן IFRS16), בעיקר מהפעילות בישראל. בכוונתנו להמשיך להתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות לצד איתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם בהתאם ליעדים החדשים שהצבנו לעצמנו."

עיקרי התוצאות לשנת 2021 (כולל תקן IFRS16)

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו לכ-1,255 מיליון ש"ח לעומת כ-1,134 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10.7%. הגידול נובע מעלייה בהכנסות בשלוש החטיבות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של חברת סאלוס החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020, של חברת AML החל מהרבעון השני של שנת 2021 ושל חברת גסטרומד החל מהרבעון השלישי של שנת 2021.

הרווח הגולמי בשנת 2021 הסתכם בכ-149 מיליון ש"ח לעומת כ-129.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15.2%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות בשנת 2021 הסתכמו בכ-78 מיליון ש"ח לעומת כ-71.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מאיחוד התוצאות הכספיות של סאלוס, גסטרומד ו-AML וגידול בהוצאות לטובת הרחבת פעילות הקבוצה.

הוצאות אחרות בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-1 מיליון ש"ח לעומת הכנסות אחרות של כ-3.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות אחרות בתקופת הדוח נובעות בעיקר מהוצאות לרכישת חברות. ההכנסות האחרות בתקופה המקבילה אשתקד נובעות בעיקר מרווח הון חד פעמי בסך של כ-4 מיליון ש"ח שנבע מיישום תקן IFRS 16.

הרווח התפעולי בשנת 2021 הסתכם בכ-69.9 מיליון ש"ח לעומת כ-61.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14.5%.

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ-44.8 מיליון ש"ח (לאחר חלק החברה בהפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בסך של כ-1.6 מיליון ש"ח) לעומת כ-40.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10.5%.

ה- Adjusted EBITDA בשנת 2021 הסתכם בכ-119.3 מיליון ש"ח לעומת כ-105.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-13.4%.

יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 31.12.2021 עומדת על סך של כ-238.7 מיליון ש"ח לעומת כ-176.4 מיליון ש"ח ליום 31.12.2020, עם חוב פיננסי לא מהותי של כ-1.3 מיליון ש"ח. העלייה ביתרות המזומנים נובעת בעיקר מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובניכוי השקעות ורכישות שבוצעו ותשלומי דיבידנדים ובתוספת הנפקת המניות שבוצעה בתחילת שנת 2021 בסך של כ-120 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31.12.2021 גדל והסתכם לסך של כ-430.2 מיליון ש"ח לעומת כ-295.7 מיליון ש"ח ליום 31.12.2020. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת המניות שבוצעה בתחילת 2021 בסך של כ-120 מיליון ש"ח, מהרווח לתקופת הדוח אשר קוזז על ידי דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה בסך של כ-32 מיליון ש"ח.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי 2021 (כולל תקן IFRS16)

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-299.7 מיליון ש"ח לעומת כ-273.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9.5%. הגידול נובע מגידול בהכנסות בכל אחת מהחטיבות.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-38.2 מיליון ש"ח לעומת כ-36.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-20.9 מיליון ש"ח לעומת כ-20.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם לכ-16.8 מיליון ש"ח לעומת כ-14.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-16.2%.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-9.8 מיליון ש"ח לעומת כ-8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.1%.

ה-Adjusted EBITDA1 ברבעון הרביעי הסתכם בכ-30.2 מיליון ש"ח לעומת כ-27.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.4%.