SHE

she2

SHE

הנהלת נובולוג אחראית על ביטחון, אבטחת ובריאות עובדיה, ומחוייבת לשמר סביבת עבודה בטוחה
ובאותה עת לשמר אותה.

נובולוג מחוייבת להטמיע את נהלי SHE כחלק מהותי מהתרבות הארגונית, וכמו כן לשמר את חוקי
הגיהות והבטיחות של מדינת ישראל.

כל מנהלי החברה מחוייבים למילוי מלא של נהלי SHE ועליהם לשמש דוגמא אישית.

נובולוג רואה בכל עובדיה שותפים לנהלי SHE ומעודדת אותם לקחת חלק, לגלות אחריות,
לשתף פעולה עם ההנהלה, לתמוך, לשפר ולקדם את חזון SHE, על מנת להבטיח את הביטחון,
האבטחה ואיכות הסביבה של העובדים.

כל עובד מחוייב לדווח מיידית על כל תקרית או מצב שיכול לסכן את הסביבה שלו או של עמתיו.

החברה מחוייבת לספק משאבים והדרכה מתאימה כדי לאפשר לארגון להטמיע את מדיניות SHE.

נובולוג תטמיע את הביטחון, האבטחה, הבריאות ואיכות הסביבה בפעולותיה על מנת להגדיל את
מודעותם של עובדיה וכל הגופים הקשורים אליה.

 Top